Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij HuurVillaAppartement V.O.F (hierna: ‘HVA’). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantieappartementen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
 2. Onder het gehuurde / het vakantieappartement wordt verstaan het betreffende vakantieappartement en het erf, overige opstallen (zwembad), inventaris, gereedschappen en alle bij het betreffende vakantieappartement en het erf behorende (roerende) zaken.
 3. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met HVA aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met HVA aangaat. Wij hebben het hier over de hoofdhuurder die zich aanmeld bij de reservering.

Reservering en betaling

 1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door HVA is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door HVA schriftelijk of per e-mail is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uur na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door HVA wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit HVA elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HVA.
 2. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op Afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies.
 3. Als u online reserveert, ontvangt u per e-mail en per post een factuur. Wij vragen een aanbetaling te doen van 30% van de huursom plus borg, bedlinnen, eindschoonmaak, toeristenbelasting en eventuele special service bij boeking en aanvaarding van de kant van HVA. De overige 70% van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor boekingsdatum betaald te zijn. Het is niet mogelijk te betalen met Ideal, Paypal of creditcard.
 4. Wanneer er een boeking wordt gedaan op een termijn van minder dan 4 weken voor verblijf, dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald inclusief borg, bedlinnen, eindschoonmaak en eventuele special service.
 5. Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is overeengekomen.
 6. De opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders is vermeld op de website van HVA of anders is overeengekomen.
 7. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. HVA zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van HVA wordt de overeenkomst geannuleerd.
 8. Na volledige betaling van de huursom plus borg, bedlinnen, eindschoonmaak, toeristenbelasting en eventuele special services, krijgt de huurder ongeveer 3 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning en de naam van de sleutelbeheerder, die de huurder de sleutel zal overhandigen. De huurder ontvangt dan een brief, waarin de afspraken en de bijzonderheden over uw vakantiewoning zijn vastgelegd.    

Wijziging door huurder

 1. Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wilt wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HVA. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt HVA een bedrag van €100,- in rekening.  

Verplichtingen van de huurder 

 1. De huurder zal het vakantieappartement aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door de HVA geleverde beschrijving op de internetsite. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zal de dientengevolge voortvloeiende schade door huurder worden vergoed. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. Dit zal ingehouden worden van de borg. Indien de schade hoger is dan de borg, zal het resterende bedrag bijbetaald moeten worden.
 2. In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
 3. De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand.
 4. De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, wc’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.
 5. De huurder zal het pand als een goede huisvader bewonen.
 6. Het gehuurde vakantieappartement mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door HVA.
 7. De huurder zal in het vakantieappartement alle noodzakelijke dringende werkzaamheden laten uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting (vervanging van huishoudelijke apparatuur e.d.).
 8. De huurder zal in het vakantieappartement geen enkel dier mogen toelaten zonder de schriftelijke goedkeuring van HVA.
 9. In geval van huur van een appartement in een appartementgebouw of een vakantiedorp, zullen de huurders zich houden aan het huishoudelijk reglement, als tijdelijke bewoners. 

Wijziging door HVA

 1. HVA heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te annuleren, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van HVA in redelijkheid niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst eenzijdig te annuleren wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, ongeacht ander soortige calamiteiten, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is HVA gerechtigd de huurder de reeds betaalde huursom terug te betalen. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/aanvullende en/of vertragingsschade wordt door HVA niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van HVA.

Annuleren

 1. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
 2. HVA is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
 3. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd aan HVA.
 4. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom en eventuele special services verschuldigd aan HVA.
 5. Het annuleren van een boeking door de hoofdhuurder geldt ook als annulering ten laste van de medehuurders.
 6. In geval van No Show, bedragen de kosten 100% van de huursom plus schoonmaakkosten, bedlinnen en administratieve kosten en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden. 

Beëindiging van de huurovereenkomst

 1. HVA is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; b. indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van HVA, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving. 

Bijkomende kosten

 1. Bij de huurprijs is de eindschoonmaak (€ 120,- per appartement) niet inbegrepen.
 2. Ook het bedlinnen is niet inbegrepen (verplicht en € 25,- per persoon).
 3. Tevens is de borgsom (€ 500,- per appartement) niet inbegrepen bij de huurprijs.
 4. Bij de huurprijs is de toeristenbelasting (€ 4,40 per persoon per nacht) niet inbegrepen.
 5. In geval van een huurperiode langer dan 3 weken wordt er een extra schoonmaak in rekening gebracht van 2 uur: € 52,-. 

Aankomst en vertrek

 1. Aankomst is op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur tenzij anders is overeengekomen. De huurder wordt verzocht te bellen met de sleutelbeheerder om een afspraak te maken over aankomsttijd of een vertraging te melden. Aankomst na 19.00 uur is mogelijk, mits dit in overleg gebeurd met de sleutelbeheerder/HuurVillaAppartement. In sommige gevallen is aankomst na 19.00 uur mogelijk indien er een toeslag van € 100,- aan de sleutelbeheerder wordt gedaan. HVA heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 niet mogelijk blijkt te zijn.
 2. Vertrek is op zaterdag, ten laatste 10.00 uur. Mocht u eerder willen vertrekken, dient u dit in overleg te doen met de sleutelbeheerder/HuurVillaAppartement.
 3. De borgsom zal aan het einde van het verblijf terugbetaald worden, eventueel onder aftrek van gemaakte schade. De borg zal na goedkeuring van HVA worden terug gestort uw bankrekening.
 4. De door sleutelbeheerder overgedragen sleutels aan huurder, dient huurder bij vertrek persoonlijk te overhandigen, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Wanneer de aankomstdag en/of vertrekdag anders is dan de gebruikelijke zaterdag t/m zaterdag wordt er €100,- in rekening gebracht, mits HVA dit schriftelijk heeft goedgekeurd aan de huurder. 

Aantal personen

 1. Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met HVA, in welk geval HVA gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van HVA meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
 2. HVA en huurder komen overeen de door HVA als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 350,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van HVA alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen. 

Klachten 

 1. De huurder verplicht zich binnen 24 uur na zijn aankomst in de vakantiewoning, HVA of de sleutelbeheerder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.
 2. Na uw vakantieperiode kunnen klachten die zich hebben voorgedaan tijdens uw verblijf niet meer gelden. 

Geluidsoverlast

 1. De huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving ten allen tijde te respecteren. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur dient er rekening te worden gehouden met de omwonenden. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient huurder de nachtrust op geen enkele wijze te verstoren.  

Internet

 1. HVA kan de werking van draadloos internet niet garanderen, ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij het appartement. Het niet functioneren van internet kan HVA niet worden aangerekend en wordt als kostenloze service aangeboden en behoort nooit als onderdeel van het gehuurde, evenzo het aantal en soorten TV-zenders.  

Roken

 1. Roken is in het appartement toegestaan, mits het geschiedt in de woon / eetkamer, keuken en terras. In de slaapkamers mag niet gerookt worden. In het poolhouse mag gerookt worden, mits de sigaretten worden uitgemaakt in asbakken en zelf worden schoongehouden. 

Eindschoonmaak

 1. De eindschoonmaak wordt door HVA geregeld en kan niet worden gedaan door de huurder zelf. Wel dient u de woning veegschoon achter te laten, de vuilnis in de desbetreffende container, die aan de weg staan, te zetten en de keuken schoon achter te laten.
 2. De eindschoonmaak dient samen met de eerste aanbetaling van 30% van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten, te worden overgemaakt, 4 weken voordat u het appartement betreed.   

Borgsom

 1. De borgsom dient samen met de eerste aanbetaling van 30% van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten, te worden overgemaakt, direct bij de boeking. Zodra u boekt, wordt de factuur gemaakt en deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 2. Het bedrag van de borg staat per appartement vermeld op de website en staat tevens op de factuur vermeld. 
 3. Zodra is vastgesteld door de sleutelbeheerder dat er schade of nalatigheid is, wordt dit bedrag afgetrokken van de borg. Dit bedrag ontvangt u binnen 3 weken na einddatum van verblijf in het appartement.  

Zwembad

 1. Zwembaden zijn in de regel van eind april tot eind oktober te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader HVA geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
 2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) een zwemvest gebruiken.
 3. Alle zwembaden in Frankrijk moeten zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie (als het alarm aanstaat en er valt een kind in dan gaat het alarm af). Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken omgaand te melden bij HVA. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat de huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn ten volle de verantwoordelijkheid van de huurder. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen; HVA is niet aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.
 4. Zwembaden kunnen door diverse oorzaken groen worden, bijvoorbeeld doordat er veel wordt gesprongen in het water en de hoeveelheid chloor verminderd daardoor, of door plotselinge weersverandering. HVA kan  hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld ook wanneer het zwembad daardoor een aantal dagen niet te gebruiken is, tenzij aantoonbaar is dat het zwembad niet wekelijks wordt onderhouden.
 5. Er mag niet worden gedoken in het zwembad.
 6. Het toeganghek van het zwembad dient ten alle tijden te worden gesloten.
 7. Eten en drinken is toegestaan bij het zwembad mits deze ruimte schoon blijft.
 8. Er mogen geen attributen in het zwembad worden gebruikt, zoals opblaasbare speeltjes, mits andere huurders hier geen bezwaar tegen hebben. 

Huisdieren

 1. In de appartementen is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen. De toeslag bedraagt € 50,- per week. Bij reserveren van het appartement wordt aangegeven of er een huisdier aanwezig is en wordt daarna bekeken door HVA en tevens al dan niet goedgekeurd.
 2. Mocht u na aanvraag een huisdier meenemen is deze alleen toegestaan in het gehuurde appartement en terras, niet bij het zwembad en poolhouse.  

Overige

 1. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door HVA van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van HVA in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.  

Aansprakelijkheid

 1. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Deze schade inclusief gevolgschade zal door huurder worden vergoed zonder gerechtelijke tussenkomst.
 2. Verhuurder houdt de volledige borgsom in totdat het gehele schade bedrag aan HVA is voldaan.
 3. HVA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen en in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van HVA is voorts steeds beperkt tot de huursom.  

Rente en incassokosten

 1. De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens HVA heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,-.  

Bevoegde rechter

 1. Van alle geschillen die tussen HVA en de huurder ter zake van deze overeenkomst mochten rijzen, zal bij aansluiting de kantonrechter te Utrecht dan wel de Arrondissementrechtbank te Utrecht in eerste instantie bevoegd zijn kennis te nemen.